คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ กัญชา กัญชง และ กระท่อม

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ กัญชา กัญชง และ กระท่อม ณ ห้องสัมนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมนี้ ได้เชิญวิทยากรคือ คุณจิรายุ บุญลือ ตำแหน่ง application advisor ให้ความรู้โดยมีผู้เข้าร่วมที่ทำงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES