คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจทรัพยากรป่าไม้และการประเมินการกักเก็บคาร์บอน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าฯ บันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อม รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี และศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES