แสดงความยินดีกับ ทีม Happy plant นักศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับทุนสนับสนุน P-SEDA

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม Happy Plant นักศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีสมาชิก นายพัฒนพงษ์ ใจซื่อ, นางสาวซอลีฮะห์ ฮายีดือเร๊ะ, นางสาวลียานา สาระ, นายภูวดล อุดมพงศ์ไพบูลย์ และ นางสาวชุติกาญจน์ ผิวกิ่ง โดยมี ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี เป็นที่ปรึกษา ที่ได้ผ่านการ Pitching และได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และการเริ่มต้นธุรกิจ โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 ภายใต้แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การดำเนินงานของสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES