ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES