คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญเจ้าหน้าที่ อย. ให้ความรู้แนวทางการขออนุญาตผลิต ‘ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัยทางคลินิก’

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมแนวทางการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัยทางคลินิก ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมี ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรกิตติ สุคันโร และเภสัชกรหญิงฐิติกานต์ เพาะโภชน์ จากกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้บรรยายในหัวข้อแนวทางการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัยทางคลินิก ซึ่งมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES