ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 การยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกันตัง กยท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แผ่นเจลลดแรงกดทับจากยางธรรมชาติสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ

รางวัล: ชนะเลิศ

สมาชิก:

 1. นายคณิตสรณ์ ศรีชัย
 2. นางสาวอาทิตยา ช่วยบำรุง
 3. นางสาวธวัลรัตน์ ไชยสิทธิ์
 4. รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง (อ. ที่ปรึกษาหลัก)
 5. ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ (อ. ที่ปรึกษาร่วม) สังกัด วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม. สงขลานครินทร์ โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 การยางแห่งประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา)

หุ่นฝึกผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่จากฟองน้ำยางธรรมชาติ

รางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 2

สมาชิก:

 1. รศ.ดร. นิธินาถ แซ่ตั้ง
 2. ดร. ณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์ุ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม. สงขลานครินทร์
 3. ผศ. ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ สังกัดคณะทันตแพทย์ ม. สงขลานครินทร์
 4. รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี สังกัดคณะทันตแพทย์ ม. สงขลานครินทร์
 5. ผศ.ทพญ. มะลิ นิยมบัณฑิต สังกัดคณะทันตแพทย์ ม. สงขลานครินทร์ โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 การยางแห่งประเทศไทย (ระดับนักวิจัยและอาจารย์)

วัสดุตกแต่งภายในอาคารจากเศษฟองน้ำ

รางวัล: ชมเชย

สมาชิก:

 1. ว่าที่ร้อยตรี ทศพล มาตรา
 2. นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว
 3. นางสาวนุสนา แหละหมัน
 4. รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง (อ. ที่ปรึกษา) โครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 การยางแห่งประเทศไทย (ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น)
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES