แสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST)ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES