โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย ม.อ. จัดอบรมครูระดับอนุบาล เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc 0306 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ม.อ. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง แสง สีและการมองเห็น เเก่คุณครูระดับอนุบาลในเครือข่าย อาทิ โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา โรงเรียนซอลีฮียะห์ และ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จ.ปัตตานี โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม จ.สตูล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี จ.พัทลุง โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนหวังดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร โรงเรียนวรพัฒน์ และโรงเรียนทิพัตน์วิทยาคาร จ.สงขลา โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ฝึกทั้งด้านการสอน การปฎิบัติ เพื่อให้ครุครูได้ต่อยอดการเรียนการสอนไปยังห้องเรียน โดยมี รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน และ รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมอบรมและเปิดให้มีการสอบถามอย่างใกล้ชิด

สำหรับโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากงานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES