ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ผู้ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) ประจำภาคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ( 2023 OUTSTANDING SCIENTIST AWARD) โดย มูลนิธิลงเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากผลงานวิจัยจำนวนมากกว่า 179 เรื่อง โดยในจำนวนนี้มากกว่า 105 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยแบบสหสาขาวิชาการด้านเมทาบอไลท์จากราเอนโดไฟท์ ราทะเล และราดิน โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นโครงสร้างต้นแบบในการพัฒนา เป็นยา ทำให้ได้คลังผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพจำนวนมากกว่า 1,100 สาร และได้ค้นพบสารสำคัญที่เป็นสารต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่ายามาตรฐาน และไม่แสดงความพิษต่อเซลล์ปกติและเซล์ทดสอบอาทิ สารลดไขมันในเลือด สารยับยั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหิด และโรคท้องร่วง สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมทิชิลลิน และสารต้านมะเร็งเต้านม

โดยผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คือ การค้นพบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรราไทยที่เป็นสารต้นแบบในการพัฒนาเป็นยา โดยได้ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารต้นแบบแบบ in vitro, ex vivo และ in vivo พบว่าสารต้นแบบลดไขมันในเลือดและยับยั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์สามารถพัฒนาเป็นยาใหม่ที่มีศักยภาพนอกจากนี้ได้วิธีการสังเคราะห์สารต้นแบบเหล่านี้ในปริมาณมาก และกระบวนการเพาะเลี้ยงราแหล่งใหม่ที่ผลิตยาลดไขมันโลวาสแตตินที่ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์ทางการค้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการค้นหาโปรตีนเป้าหมายของสารต้นแบบลดไขมันในเลือด และยับยั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ จึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวิจัยแกนนำแถวหน้าของประเทศด้านเมทาบอไลท์จากราและฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการค้นหายาในประเทศไทย ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES