นักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กวาดเรียบ 10 รางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้นักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กวาด 10 รางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ผลงานเรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา

โดย

 • นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • ดร.อัสมี สอและ
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวสุนิตา สมศิริ
 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • Mr.Sangay Wangchuk
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รางวัลเหรียญทอง ผลงานเรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่

โดย

 • นางสาวอังคนา ศรีลิขิต
 • นายสันติภาพ จันทร์ด้วง
 • ดร.สุภาธิณี คงแก้ว
 • ดร.สุภารัตน์ คชฉิม
 • นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
 • นางสาวมารียัม หะยีอาบู
 • นายกฤตภาส แก้วหนู
 • นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
 • รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รางวัลเหรียญทอง ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน

โดย

รางวัลเหรียญเงิน ผลงานเรื่อง นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชในวงศ์ชมพู่

โดย

 • นางสาวกฤติมา ดำจันทร์
 • นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร
 • ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ
 • ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ
 • ดร.สุภากิจ เภาเสน
 • ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
  จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน ผลงานเรื่อง ไฮโดรเจลสมานแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง

โดย

 • นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร
 • นางสาวกฤติมา ดำจันทร์
 • ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ
 • ดร.สุภากิจ เภาเสน
 • ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
  จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลระดับดี ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในกลุ่มรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ผลงาน เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา

โดย

 • นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • ดร.อัสมี สอและ
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวสุนิตา สมศิริ
 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • Mr.Sangay Wangchuk
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รางวัลระดับดี ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในกลุ่มรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ผลงาน การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่

โดย

 • นางสาวอังคนา ศรีลิขิต
 • นายสันติภาพ จันทร์ด้วง
 • ดร.สุภาธิณี คงแก้ว
 • ดร.สุภารัตน์ คชฉิม
 • นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
 • นางสาวมารียัม หะยีอาบู
 • นายกฤตภาส แก้วหนู
 • นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
 • รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รางวัลระดับดี ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในกลุ่มรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน

โดย

รางวัลระดับดีมาก ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในกลุ่มรางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน

โดย

รางวัล ระดับดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในกลุ่มรางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ผลงาน การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่

โดย

 • นางสาวอังคนา ศรีลิขิต
 • นายสันติภาพ จันทร์ด้วง
 • ดร.สุภาธิณี คงแก้ว
 • ดร.สุภารัตน์ คชฉิม
 • นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
 • นางสาวมารียัม หะยีอาบู
 • นายกฤตภาส แก้วหนู
 • นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
 • รศ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES