คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่24-25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc.303 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินและวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และฝึกการใช้โปรแกรม SimaPro” โดยรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ดร.เอกพร นวภานันท์ นางสาวธารารัตน์ อ่วมศรี จากสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อให้ความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES