ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล TSU Inventor Award 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ อาจารย์สมาชิก TAB-CoE, อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัล TSU Inventor Award 2023 ในงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023 เมื่อวัน 17-19 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน”

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

โดย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เรื่อง”เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา”

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

โดย

 • นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • ดร.อัสมี สอและ
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวสุนิตา สมศิริ
 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • Mr.Sangay Wangchuk
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลระดับเหรียญเงิน กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

เรื่อง ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสำหรับตรวจวัดกลูโคส

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

โดย

 • นางสาวสุนิตา สมศิริ
 • ดร.อัสมี สอและ
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • Mr. Sangay Wangchuk
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผศ.ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลระดับเหรียญเงิน กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

เรื่อง เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสแบบต่อเนื่องสาหรับ ประเมินโรคเบาหวาน

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

โดย

 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • นางสาวสุนิตา สมศิริ
 • ดร.อัสมี สอและ
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • Mr. Sangay Wangchuk
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลระดับเหรียญเงิน กลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

เรื่อง เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดคลอรีนในสิ่งแวดล้อม

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

โดย

 • นางสาวอังคนา ศรีลิขิต
 • ดร.สุภาธิณี คงแก้ว
 • นายสันติภาพ จันทร์ด้วง
 • นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
 • นายกฤตภาส แก้วหนู
 • นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
 • นางสาวมารียัม หะยีอาบู
 • ดร.สุภารัตน์ คชฉิม
 • นาย อัสมี สอและ
 • รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES