คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ L2 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง จำนวน 103 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง ต้อนรับคณะดูงานพร้อมบรรยายในเรื่องของหลักสูตรและทุนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เป็นอีก 1 โรงเรียนที่ทางคณะฯ มีโอกาสได้ต้อนรับในการศึกษาดูงานและมีรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนฯ เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทางคณะฯ ต้องขอบคุณทีมบริหารที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES