คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อของคณะฯ โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกว่า 120 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง ต้อนรับคณะดูงานพร้อมบรรยายในเรื่องของหลักสูตรและทุนต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES