ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการเเต่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์nสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพnในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (รหัส 0161) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี อบเชย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี (รหัส 0138) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ คงช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES