บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วม Big Cleaning Day ในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) “วันถือประโยชน์ของเพื่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566 โดยให้บุคลากรทุกท่านได้ Big Cleaning Day ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งถือโอกาสในการจัดการเคลียร์เอกสารเก่า ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานทั้งที่มีเลขทะเบียนและไม่มีเลขทะเบียนและเศษวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บเอกสารเก่า/ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้งาน และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคณะให้มากขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำความสะอาดพื้นที่ตนเอง ซึ่งทางประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุดา บ่มไล่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ 5ส ในวันนี้ ทั้งที่ทำเสร็จแล้ว และที่จะทำต่อในช่วงบ่ายนะคะ รู้สึกอิ่มใจมากๆ ค่ะ ที่เห็นทุกคนร่วมแรงกันในวันนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES