คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หารือบริษัท อินโนบิก เอเซีย ผลักดันงานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท อินโนบิก เอเซีย จํากัด นำโดย คุณวรกันต์ บูรพาธนะ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้าหารือประเด็นการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยหลายประเด็นอาทิ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและนักวิจัย รวมถึง การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม สหกิจ หรือ ฝึกงาน นอกเหนือจากนี้ยังมีนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่มีผลงานวิจัยเด่น เข้าร่วมทั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, รศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หน.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ซึ่งเป็นวาระที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES