คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม GSP แก่นักเรียน ญรส.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลาจำนวน 61 คน ในการอบรม เชิงปฏิบัติการ โปรแกรม GSP ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติพล นวลทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ เป็นวิทยากร

สำหรับโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสโปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-Centered Learning) โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES