คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOA กับบริษัท สยามฟอเรสทรี เพื่อลดปริมาณการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร ร่วมพิธีลงนาม MOA กับ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด นำโดย Manager – Smart Plantation Solutions คุณอภิชาต ขาวสังข์ ภายใต้โครงการการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์เคมีในสวนยางพาราเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีต่อการเติบโตของต้นยางพาราที่ช่วงอายุต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคาร์บอนเครดิต ภาคสมัครใจสำหรับสวนยางพารา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีพืชเกษตรหลายชนิดที่ถูกนำมาประเมินหาปริมาณการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน ลำไย และไม้ยืนต้นอื่นๆ โดย “ยางพารา” เป็นพืชเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทางบริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยทำให้ดินมีค่า CEC สูงขึ้น มีการย่อยสลายสมบูรณ์ 100% จะไม่เกิดความร้อน ไม่ทำให้รากพืชเสียหาย จึงมีความสนใจในการจัดทำความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมประเมินคาร์บอนเครดิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเปรียบเทียบกับปุ๋ยทั่วไป เป็นระยะเวลา 3 ปี ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะฯ ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES