ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ด้านบริการวิชาการ

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพาและผลิตใช้ร่วมกับเซนเซอร์สำหรับตรวจวัด Opisthorchis viverrini (OV) antigen ในปัสสาวะของประชากรกลุ่มเสี่ยง

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 สาขาการบริการวิชาการ เอกสารนำเสนอ (Nomination Dossier) แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES