คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมต้อนรับนักเรียนและนักวิจัย จากในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วม 2 กิจกรรมใหญ่ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์ TYSF19 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ STT49

SHARE
TWEEET
EMAIL

ในวาระครบรอบ 55 ปีคณะวิทศาสตร์ ม.อ. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ งานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) วันที่ 23 – 25 มกราคม 2567

ซึ่งการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหัวข้อการประกวด ถึง 6 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีครูและนักเรียนจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการได้ที่ https://tysf19.sci.psu.ac.th/

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประธานการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และงานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) กล่าวว่า “ณ ตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และ งานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 เยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะนำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศในประเภทต่างๆ แล้วเยาวชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ในจังหวัดเดียวกันพร้อมเรียนรู้ ชุมชน โหนด นา เล วิถีชีวิตพื้นบ้าน แห่งคาบสมุทรสทิงพระ พร้อมสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดต่อไป อีกทั้งกิจกรรมนันทนาการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกันมากขึ้น ได้สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพพบเพื่อนใหม่ในค่าย ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนทุกคน ในการเติบโตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป ในอนาคต

และสำหรับงานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา ก็เตรียมความพร้อมตอนรับนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยครั้งนี้ได้รับพระมหากรณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมฯ ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิจัยเกือบ 500 ท่านเข้าร่วมงานพร้อมบรรยายพิเศษจาก keynote ที่มีผลงานระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ซึ่งได้เปิดรับการส่งผลงานจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ซึ่งนอกจากทางวิชาการแล้วเราจะได้เรียนรู้ทรัพยากรในจังหวัดสงขลา ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยมิตรไมตรี รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://stt49.scisoc.or.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES