คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษารายวิชากายวิภาคศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566) หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพื่อศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ต้อนรับ โดยในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบการบรรยายก่อนที่จะศึกษาผ่านร่างกายอาจารย์ใหญ่ซึ่งคณะฯหวังว่า นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES