ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์) ขอแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัย

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ 0209/2566 ลงวันที่3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ขอแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาการครอบครองนกปรอดหัวโขน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัยของคณะฯ เสนอองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ว่า สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES