คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม การพัฒนาโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตรฯ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด อบรมเชิงปฎิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนาโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตรและการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต” ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ศูนย์บริการรับรองมาตรฐาน ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี นายพิทักษ์ ไชยลังกา และนายศตรวรรษ ทองมาก จาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแผนงานในการจัดตั้งหน่วยงานรับรองก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับกิจกรรมการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO14065:2020 อีกทั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES