ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่องหุ่นจำลองมดลูกอัจฉริยะจากยางธรรมชาติร่วมกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำหัตถการทางนรีเวชเสมือนจริง(The Smart Uterine from Natural Rubber Model with Artificial Intelligence for Gynecologic Procedures Simulation)ได้รับรางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ, รองศาสตราจารย์ ตร.นิธินาถ แช่ตั้ง และดร.อนันท์ ชกสุริวงค์

ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่องนวัตกรรมท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไบโอฟิล์ม โดยกระบวนการสังเคราะห์สีเขียวที่ใช้สารสกัดยูคาลิปตัสเป็นสารรีดิวซ์และสารคงสภาพ”(Innovative Endotracheal Tube Coated with Nanoparticle with Antibacterial and Antibiofilm Properties Using Eucalyptus Leaf Extract as Reducing and Stabilizing Agent in Green Synthesis)ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) โดย ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ดร.สุภากิจ เภาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กฤตธี เดชยง, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู, นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่องหุ่นจำลองเด็กทารกจากยางธรรมมชาติพร้อมระบบประเมินผลอัจฉริยะสำหรับฝึกทำ CPR (Infant Manikin Made of Natural Rubber with an Intelligent Evaluation System for CPR Training) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (สาขาการศึกษา) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แช่ตั้ง, ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์ และนางสาวจิรารัตน์ พร้อมมูล

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES