คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. เปิดอบรมหลัก Economics for Low Carbon Economy

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี ได้เปิดการอบรมหลักสูตรระดับเบื้องต้น Economics for Low Carbon Economy ณ BSc 0303 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในหลักสูตรจะมุ่งสร้างองค์ความรู้ ด้านระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจกับความเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อม แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยกิจกรรมสนับสนุนโดย สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES