ขอเชิญทุกท่านติดตามงานแถลงข่าวการจัดประชุม STT49 รวมถึงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมกรณีการออกประกาศขอแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

8
OCT
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอเชิญทุกท่านติดตามงานแถลงข่าวการจัดประชุม STT49 รวมถึงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมกรณีการออกประกาศขอแสดงเจตนารมณ์ยืนเคียงข้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

เรียนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่านค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งความรู้สึก เพื่อให้กำลังใจนักวิจัย และคณะฯ ของเรา ทั้งจากในองค์กรและหลากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ได้ฝากผ่านทีมบริหารไปยังท่านอาจารย์สาระ บำรุงศรี จากกรณีในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาการครอบครองนกปรอดหัวโขน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ทราบว่าท่านอาจารย์มีกำลังใจที่ดี และคณะฯ ขอชื่นชมคณาจารย์ และทุกท่านที่นำองค์ความรู้ของเราถ่ายทอดไปยังเวทีต่าง ๆ ตามพันธกิจที่ว่า สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ…ทางคณะฯ ขอยืนเคียงข้างนักวิจัยทุกท่าน ที่พร้อมนำองค์ความรู้ของเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และสังคม เป็นบทบาทที่สำคัญ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับ วิทยาศาสตร์ องค์กร คณะวิทยาศาสตร์ของเรา ร่วมส่งกำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านมาอีกครั้งนะคะ

มีข่าวที่ขอสื่อสารเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ ท่าน ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัด 2 งานใหญ่ที่ ร่วมกับทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้สื่อสารไปก่อนหน้านี้ โดยในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. จะมีการจัดงานแถลงข่าว ผ่าน https://www.sci.psu.ac.th/stt49/ ซึ่งครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ของเราได้นำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s SustainableDevelopment Goals: SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable event) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก โดยครั้งนี้จะเป็นก้าวแรก ๆ ที่เราจะคำนึงถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น…มีการวัดคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในเบื้องต้นให้กับประชาคมและผู้ร่วมงาน รวมถึงการปรับใช้ในคณะวิทยาศาสตร์ของเราต่อไปอีกด้วย โดยจะแสดงผลให้ทุกท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของการจัดงานทั้ง 2 กิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดจาก MICE SUSTAINABILITY THAILAND เป็นอีกบริบทนึงที่เราจะมาร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนัก โดยเริ่มที่เราก่อน และค่อย ๆ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรามี มาเป็นส่วนนึงในการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป climate action กันนะคะ

สุดท้ายนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของเราที่ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 นั้นคือ คุณมูรณีย์ มะเเซ นักวิทยาศาสตร์ และ คุณปัญชลิกา เดชะมาก นักวิจัย สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ยังคงยืนยันเหมือนเดิมค่ะ องค์กรจะเข้มแข็งได้ เมื่อคนของเราเข้มแข็ง และเติบโตค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)