โรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ยกระดับการศึกษาลงนามวิชาการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ห้องเรียน iSME

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนแสงทองวิทยา และ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ iSME ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ภายใต้โครงการซาเลเซียน (Salesian) SME – iSME program Inter – ทักษะความเป็นนานาชาติ Integrated – การบูรณาการ การพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Intensive – ความเข้มข้นในด้านการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ประธานคณะกรรมการผู้ปกครองและครู โครงการซาเลเซียน SME ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา หัวหน้าโครงการซาเลเซียน SME อาจารย์สาคร เนตรวงศ์ ร่วมลงนาม

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นก้าวสำคัญแห่งการริเริ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างพลังในการพัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME การให้การอบรมและการศึกษาแก่บรรดานักเรียน การสนับสนุนด้านอาจารย์ผู้สอนการเรียน การสอนในห้องเรียนและการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนจะก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการเสริมพลังให้แก่ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีต่อนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากคณาจารย์ และ ผู้ปกครองของทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งทุกท่านสามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้จากเว็บไซต์โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES