คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท อลิส เทคโนโลยี จำกัด ในด้านการเป็นกลางทางคาร์บอน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท อลิส เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณกัญญปรีย์ จินตวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อลิส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อความร่วมมือในการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ในประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมให้การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดทำบัญชีคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Accounting)

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานเพื่อการมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนากำลังคนเพื่อทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ผ่านหลักสูตรแบบ non-degree “การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก” และการพัฒนาทักษะ (Reskill – Upskill) ร่วมด้วย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES