ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ท่านดังนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES