ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการเเต่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 436 (7/2566)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี(รหัส 0138) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 436(7/2566) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย กิตติภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์(รหัส 0104) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 436(7/2566) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 436(7/2566)เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES