จบงานอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันกีฬาจุลชีววิทยาระดับประเทศ Colony Games 17th PSU “JACARANDA GAMES”

SHARE
TWEEET
EMAIL

เสร็จสิ้นอย่างประทับใจ สำหรับการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ Colony Games โดยในครั้งนี้ ครั้งที่ 17 ทาง หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ โคโลนีเกมส์ (Colony Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิชาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือของนิสิตนักศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา

กิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นหลายกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันวิชาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬาสากล และการประกวดกองเชียร์ – ผู้นำเชียร์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีแก่นิสิต – นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาของแต่ละสถาบัน มีสมาชิกทั้งหมด 15 สถาบันทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนโดยสรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้ถ้วยรวมรางวัลชนะเลิศ ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับถ้วยรวมรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชนะเลิศการแข่งขันประเภทกีฬา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES