ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน UK Professional Standards Framework ระดับ Senior Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านUK Professional Standards Framework ระดับ Senior Fellow กับระดับสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับ 3 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES