คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 พศจิกายน 2566) ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ และนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะดูงานด้าน งานพัสดุ, งานการเงินและบัญชี, งานสนับสนุนการวิจัย, งานสนับสนุนการบริการวิชาการ, งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งานบริการกลาง และงานแผนและประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณธนากร ทองอนันต์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพกล่าวต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES