นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมด้านยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ ศพฐ.8

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566) นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ หน่วยงานศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” ณ ห้อง BSc 0303 (Smart Classroom) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

โดยครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย และคณะทำงาน ได้ถ่ายทอดนวัตกรรม อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนาม (ชุดทดสอบทรามาดอล) อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนาม (ชุดตรวจสอบโปรเมทาซีน) วิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการ (ชุดการสกัดด้วยแท่งแม่เหล็กดูดซับสำหรับยาที่ใช้ในทางที่ผิด) โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลองทดสอบใช้อุปกรณ์ โดยคณะฯ หวังว่าจะเกิดประโยชน์ในด้านการตรวจหลักฐานในที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการร่วมงานกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามโดยนำนวัตกรรมเข้าไปใช้งานซึ่งเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES