คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ เพื่อพัฒนาด้านวิจัยร่วมกัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้แทนคณบดี พร้อมทั้ง ดร.นพ.วรพล เวชชาภินันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานบริการพยาบาลในการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ในระดับปริญญาตรี และการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองหน่วยงาน โดยการสนับสนุนบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางวิยาศาสตร์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไปซึ่งในปี 2561 ได้เล่งเห็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากภาควิชาฯ จนมาถึงปัจจุบันได้มีการขยายความร่วมมือไปยังระดับคณะ และสาขาอื่นๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและภาคภูมิใจ และเมื่อมองไปข้างหน้าสามารถร่วมดำเนินการในเชิงบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับหน่วยงานด้านสุขภาพ ที่จะร่วมมือกันส่งเสริม พัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย เพื่อคืนประโยชน์ให้แก่สังคม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES