คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม Nature-based Solutions การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 13 พฤศิจกายนที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดอบรมหลักสูตร Nature-based Solutions ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN) ซึ่งเป็นการสนับสนุนจาก สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ (บพค.) เพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero และบุคคลทั่วไปมีความสนใจทางด้าน Nature-based Solutions โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวเปิดการประชุม

สำหรับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (อังกฤษ: International Union for Conservation of Nature) หรือ ไอยูซีเอ็น (IUCN) ชื่อเต็มว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ทำโครงการภาคสนาม ให้การสนับสนุน และจัดการศึกษา ภายใต้ภารกิจ “ชักจูง กระตุ้น และสงเคราะห์สังคมทั่วโลกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความเชื่อมั่นว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยประการใด ๆ จะเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีความยั่งยืนทางนิเวศ”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES