คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “PSU SO3 Engagement”

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมากองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ร่วมกับงานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “PSU SO3 Engagement” การขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 “SO3: สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองคาบสมุทร” โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ประธานในพิธี เป็นประธานคณะทำงาน ตามคำสั่งที่1267/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จากนั้นคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ดังกล่าว และสรุปออกมาเป็นกรอบทิศทางการขับเคลื่อน SO3 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังมีการจัดประชุมอีกครั้งวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ วิทยาเขตภูเก็ต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES