คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 ณ โรงแรม Laguna Grand Hotel & Spa SongKhla จังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมต้อนรับ คณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายวางแผนและการเงิน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามวะระต่างๆ

ทั้งนี้นอกเหนือจากการประชุมแล้ว ยังมีโอกาสได้นำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ถนนนางงามเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้เรียนรู้ลุ่มทะเลสาบสงขลาผ่านการล่องเรือ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกท่านเป็นอย่างมาก สำหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือการประชุม สควทท. ถือเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ เป็นต้น

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย” ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยมีองค์ประชุมประกอบด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐทั่วประเทศ และคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES