คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับคนเก่งทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

SHARE
TWEEET
EMAIL

เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 Thailand Young Scientist Festival: TYSF 19 ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวรายงานการจัดงานโดยในครั้งนี้มีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ จาก ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 7 รายการ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านรองศาสตราจารย์ คร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิดว่า “การจัดกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงออก และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป”

ซึ่งในพิธีเปิดเจ้าภาพได้ต้อนรับด้วยการแสดงมโนราห์ตัวอ่อน จากโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของภาคใต้ โดยในปี 2564 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียน ‘โนรา’ (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และการเปิดงานโดยการกดปุ่มปล่อยจรวด เพื่อแสดงถึงความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมทั้งการแสดงของผู้ชนะเลิศ Science show ในระดับประถมนั้นคือโรงเรียนอนุบาลพิจิตร และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับความสนใจต่อผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของค่ายได้จากเว็บไซต์ https://tysf19.sci.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES