ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก“World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023จากการประกาศโดย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุลอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก สาขา Materials

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก สาขา Analytical Chemistry

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES