ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นในงาน ICMARI 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นในเวที the 5th International Conference on Materials Research and Innovation (5th ICMARI 2023) เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ The Maruay Garden Hotel กรุงเทพมหานครฯ

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนุธิดา สุวรรณ Best Poster Award – Second Place Materials Innovation
  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวัลรัตน์ ไชยสิทธิ์ Best Poster Award – Third Place Materials Research awarded

โดยมี รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES