ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” โดย ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย, ผศ.ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล ,พ.ต.อ.วชิรวิญ์ โจมสติ นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.9 พร้อมภาคีเครือข่าย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดของเยาวชนและชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับใน ทั้งนี้ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจในการพัฒนางานวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงแห่งรัฐและลดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งของคนในสังคมต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES