ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น ในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 437 (1/2567)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น ในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 437(1/2567) ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา (รหัส 2117) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นติ้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (รหัส 0165) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นติ้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (รหัส 0142) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี หนุนอนันต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES