ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมนานาชาติ PACCON 2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ล่องนภา นักศึกษา พสวท. ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หลักสูตรเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในสาขา Analytical Chemistry จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

ในหัวข้อ “An optosensor based on fluorescence quenching of nanocomposite sensing probe for the determination of non-steroidal anti-inflammatory drug” โดยมี รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES