ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านหัวข้อ Engaging Science Alumni to Drive SDGs

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ในการประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) มีหัวข้อพิเศษสำหรับศิษย์เด่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในหัวข้อ Discussion panel: Engaging Science Alumni to Drive SDGs เวลา 13.00 – 16.30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก

  • ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตรชัย ประธานคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. Sci.19 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560 ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
  • คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) Sci.16 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558 ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
  • ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ Sci.20 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2554 ด้านผลงานเด่น

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าผู้มีความรู้ รวมถึงพูดถึงโอกาส และทิศทางที่เราสามารถพัฒนาน้อง ๆ นักศึกษาของเราให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการที่มีพี่ ๆ ศิษย์เก่าของเราที่ประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำระดับสูงขององค์กรน่าจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES