คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม Marketable Curriculum Design เพื่อตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดอบรมหัวข้อ “Marketable Curriculum Design” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช แก่ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย BSc2 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมครั้งนี้เน้น การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรมีเป้าหมายในกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) โมดูลการเรียนรู้ (Learning Modules) กระบวนการเรียนการสอน (Teaching Method) และเนื้อหาหลักสูตร (Learning Content) ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES