คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมติดตามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง พร้อมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ชั้นปีที่ 3 ร่วมหารือวางแผนการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้มีการลงนามทางวิชาการ

โดยในการหารือดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานในภาพรวมของโรงพยาบาลที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปร่วมส่งเสริมหรือทำวิจัยร่วมได้ เช่น การนำความรู้ด้าน Data Science และ AI เข้าไปจัดการข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยา การแพ้ยา การจ่ายยาซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูล Drug interaction รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันเนื่องจากทางโรงพยาบาลมีกลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการที่เข้มแข็ง มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในการบำรุง รักษาโรคทางผิวหนัง อาทิเช่น สบู่เหลว ครีม แชมพู ซึ่งทางโรงพยาบาลมีความสนใจในการนำสารสกัดจากสาหร่ายมาใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์อีกด้วย ซึ่งจะได้มีการหารือในเชิงลึกหรือเฉพาะกลุ่มวิจัยต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES