คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อพัฒนา Skill นักศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture) โดยมีคุณกรันฑณัฏฐา ศุภวัชโรบล กรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดทำ Double หรือ Joint Degree ในอนาคต รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกอบรม (Training center) การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber security กระบวนการ Reskill- Upskill พร้อมเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES