ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที NSCIC2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาพัชร แซ่ฉั่ง, รัตนา มณีรัตนโชติ, อนันท์ ชกสุริวงค์, จิรารัตน์ พร้อมมูล และรองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์

เรื่องการพัฒนาฟองน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกทำ CPR การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 9 The 9 National Conference on Science and Technology 2024 (NSCIC2024) “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมบนฐานเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES